Projektų valdymo profesionalų (PMP) paruošimo programa – Registracija iki 2024.10.05 d.

Project Management Professional (PMP) yra pasaulinį pripažinimą pelniusi sertifikacija projektų vadybos srityje. Ją vykdo Project Management Institute (PMI). Sertifikacija yra paremta PMP egzamino specifikacija, paskelbta Project Management Institute (PMI) 2005 metais. Dauguma egzamino klausimų paremti ANSI standartu – A Guide to the Project Management Body of Knowledge, sutrumpintai vadinamu PMBOK Guide.

DATA MINER mokymo centras pristato Project Management Institute (PMI) sertifikavimo sistemą.

Kurso tikslas

Kurso tikslas – supažindinti dalyvius su egzamino psichometrija, atkreipti dėmesį į egzamino klausimų formulavimą, dažniausiai egzamino metu daromas klaidas bei padėti programos dalyviams užtvirtinti projektų valdymo pagal PMBOK standartą procesus ir procedūras žinias. Turint gerus teorinius pagrindus, egzaminas gali tapti neįveikiamu, nes iš dalyvių reikalaujama praktinių situacijų analizės pasirenkant geriausią iš nurodytų atsakymų. Todėl mokymo metu dalyviai studijuoja projektų valdymo procesus ir žinių sritis pagal PMBOK standartą, atsakinėja klausimus, panašius į PMP egzaminą, analizuoja atsakymus bei gauna išsamius dėstytojo komentarus, laiko bandomąjį testą (200 klausimų per 4 val.) ir įgyja galimybę papildomai naudoti DATA MINER turimą egzamino imitavimo programą (1200 klausimų) ne kursų metu.

Šis kursas skirtas asmenims, siekiantiems įgyti PMI (Project Management Institute) projektų vadovo kvalifikaciją PMP (Project Management Professional) arba CAPM (Certified Associate in Project Management). Reikalaujama, kad dalyviai būtų susipažinę su bendrais projektų vadybos principais, turėtų praktinės darbo projektuose patirties. Rekomenduojame, kad auditoriją sudarytų tokie specialistai:

 • Projektų vadovai ir dalyviai;
 • Projektų koordinatoriai;
 • Projektų analitikai;
 • Komandų lyderiai;
 • Produktų vadovai;
 • Programų vadovai;
 • Projektų savininkai.

PMP atestacijos nauda

Jums

 • PMP sertifikacija išskiria projektų vadovus iš kitų projektų vadovų tarpo;
 • Daug prestižinių organizacijų pageidauja, kad visi projektų vadovai turėtų PMP sertifikatą;
 • PMI skelbia, kad sertifikuotų projektų vadovų pajamos, vidutiniškai 15% yra didesnės nei tų, kurie nėra sertifikuoti.

Jūsų organizacijai

 • Standartizuoja projektų vadovų turimas žinias ir patirtį organizacijoje;
 • Sąlygoja vienodo PV žodyno, standartizuotų procesų, darbo metodų, informacinių įrankių naudojimą organizacijoje;
 • Projektų vadovų sertifikavimas sąlygoja projektų valdymo kultūros organizacijoje formavimąsi bei didina organizacijos brandą projektų vadybos srityje;
 • Sąlygoja aiškių kompetencijos reikalavimų esamiems ir naujai į organizaciją priimamiems projektų vadovams naudojimą;
 • Padeda suformuluoti aiškius kriterijus ieškant projekto subrangovų ir partnerių;
 • Suteikia konkurencinį pranašumą varžantis dėl išorinių projektų.

I diena

 • Įvadas, PMI organizacija, PMP sertifikavimas ir Egzaminai

Dėstytojas bei kursų dalyviai prisistato vienas kitam. Susipažįstama su mokymų turiniu bei būsima mokymų eiga. Supažindinama su Project Management Institute (PMI) organizacijos istorija, užduotimis bei tikslais, organizacijos veikla pasaulyje bei Lietuvoje. Aptariamos sertifikacinės programos, kurias siūlo PMI organizacija. Aptariami reikalavimai PMP atestacijos siekiantiems projektų vadovams, sertifikavimo procesas, supažindinama su egzamino laikymo eiga bei specifika.

 • Projektų valdymo pagrindai

Aptariamos pagrindinės sąvokos, naudojamos projektų valdyme. Kas yra projektas, kas yra projektų valdymas, programų bei portfelio valdymas. Projektų valdymo ofisas. Projekto apribojimai. Projekto dalyviai bei jų rolės. Aptariami įmonių organizacinių struktūrų tipai ir kaip tai atsiliepia projektų valdyme. Aptariamas produkto bei projekto gyvavimo ciklas.

Praktinis darbas: Organizacinės struktūros įtaka projekto eigai.
Praktinis darbas: Temos klausimų nagrinėjimas.

 • Projektų valdymo procesai

Projekto valdymo procesai pagal PMBOK standartą. Projekto valdymo procesų suskirstymas pagal žinių sritis bei procesų grupes. Aptariami pagrindiniai procesai, kuriuos vykdo projekto vadovas projekto eigoje.

Praktinis darbas: Projekto procesų suskirstymas pagal procesų grupes.
Praktinis darbas: Temos klausimų nagrinėjimas.

 • Integralumo valdymas

Integralumo valdymą sudarantys procesai. Projekto paskyra. Kriterijai, pagal kuriuos organizacijos renkasi, kokį projektą vykdyti. Ekonominiai projekto pasirinkimo modeliai. Projekto valdymo planas, jo dalys ir sukūrimas. Pakeitimų projekte valdymas. Projekto ar jo etapo užbaigimas.

Praktinis darbas: Projekto paskyra.
Praktinis darbas: Projekto naudingumo vertinimas – kokį projektą pasirinksime.
Praktinis darbas: Temos klausimų nagrinėjimas.

 • Apimties valdymas

Produkto ir projekto apimtis. Projekto reikalavimų surinkimas, būdai. Suinteresuotų asmenų reikalavimų subalansavimas. Prieštaringų reikalavimų valdymas. Darbų išskaidymo schemos. Darbų apimties patikrinimas. Darbų apimties kontrolė.

Praktinis darbas: Suinteresuotų asmenų reikalavimų subalansavimas.
Praktinis darbas: Temos klausimų nagrinėjimas.

II diena

 • Laiko valdymas

Laiko valdymo procesai. Tvarkaraščio valdymo planas. Veiklų identifikavimas. Veiklų eilės tvarkos nustatymas. Veiklų tarpusavio priklausomybių tipai. Veiklų trukmės nustatymas, nustatymo metodai. PERT analizė. Rezervų analizė. Tvarkaraščio sudarymas ir kritinio kelio metodas. Projekto laiko trumpinimas, galimi metodai. Projekto tvarkaraštis, įvairūs jo atvaizdavimo variantai. Tvarkaraščio kontrolė.

Praktinis darbas: Reikiamų resursų nustatymas.
Praktinis darbas: PERT analizė.
Praktinis darbas: Temos klausimų nagrinėjimas.

 • Kaštų valdymas

Kaštų valdymo procesai. Kaštų valdymo planas. Kaštų įvertinimas, kaštų tipai. Kokybės kaina. Ką reikia žinoti prieš vertinant kaštus. Kaštų įvertinimo metodai. Kaštų įvertinimo tikslumas. Biudžeto nustatymas ir projekto finansavimo poreikiai. Kaštų kontrolė. Kaštų skaičiavimo formulės, kurias būtina žinoti. Formulių skaičiavimo pavyzdžiai.

Praktinis darbas: Kaštų analizė – statome tvorą.
Praktinis darbas: Temos klausimų nagrinėjimas.

 • Kokybės valdymas

Kas yra kokybė. Kokybės valdymo apibrėžimas. Kokybės valdymo teorijos. Kokybės valdymo procesai. Blogos kokybės pasekmės, kas už tai atsakingas. Kokybės planavimas. Kokybės kaina. Kokybės užtikrinimas. Kokybės kontrolė. Kokybės kontrolės įrankiai. Priežasčių ir pasekmių, eigos, Pareto, kontrolinė ir kitos diagramos.

Praktinis darbas: Kokybės planavimas, kokybės užtikrinimas ir kokybės kontrolė – terminų suvokimas.
Praktinis darbas: Kokybė realiame pasaulyje.
Praktinis darbas: Temos klausimų nagrinėjimas.

III diena

 • Žmogiškųjų išteklių valdymas

Žmogiškųjų išteklių valdymo procesai. Projekto dalyvių vaidmenys bei atsakomybės. Žmogiškųjų išteklių valdymo plano sudarymas. Personalo valdymo planas. Atsakomybių matrica. Darbuotojų skatinimo bei motyvavimo sistema. Resursų histograma. Projekto komandos subūrimas. Virtualios komandos. Halo efektas. Projekto komandos vystymas. Projekto komandos susidarymo etapai. Komandos valdymas. Projekto vadovo galios. Vadovavimo ir lyderystės stiliai. Konfliktų valdymas projekto metu, konfliktų sprendimo būdai. Maslow, patenkintų lūkesčių, McGregor, McClelland ir kitos motyvacinės teorijos.

Praktinis darbas: Projekto dalyvių vaidmenys bei atsakomybės.

Praktinis darbas: Temos klausimų nagrinėjimas.

 • Komunikavimo valdymas

Komunikavimo valdymo procesai. Suinteresuotų asmenų nustatymas. Suinteresuotų asmenų registras. Suinteresuotų asmenų valdymo strategija. Komunikavimo planavimas. Komunikavimo būdai. Komunikavimo kanalai, efektyvi komunikacija. Komunikavimo technologijos ir metodai. Komunikavimo kanalų kiekis komandoje. Komunikavimo valdymo planas. Informacijos paskirstymas. Suinteresuotų asmenų lūkesčių valdymas. Darbų eigos ataskaitos.

Praktinis darbas: Suinteresuoti asmenys.
Praktinis darbas: Kokia informacija ir dokumentai komunikuojami projekto vykdymo metu.
Praktinis darbas: Kokį komunikavimo būdą pasirinksite esamoje situacijoje.
Praktinis darbas: Temos klausimų nagrinėjimas.

 • Rizikos valdymas

Kas yra rizika. Grėsmės ir galimybės. Projekto rizikos valdymo tikslai. Rizikos valdymo procesai. Rizikos valdymo planas ir jo sudedamosios dalys. Rizikų kategorijos ir iš kur rizikos atsiranda. Rizikos identifikavimas. Rizikų registras. Kokybinė ir kiekybinė rizikų analizė. Rizikos tikimybės ir jos įtakos įvertinimas. Rizikos atsako planavimas. Rizikos atsako strategijos. Atsako priemonių planas. Rizikos stebėjimas bei kontrolė. Apibendrinimas – Rizikos valdymo schema.

Praktinis darbas: Rizikų valdymui reikalinga informacija.
Praktinis darbas: Kokią rizikos atsako strategiją pasirinkti.
Praktinis darbas: Tikėtinos piniginės vertės apskaičiavimas.
Praktinis darbas: Sprendimų medžio naudojimas vertinant rizikas.
Praktinis darbas: Temos klausimų nagrinėjimas.

IV diena

 • Tiekimų (įsigijimų) valdymas

Įsigijimų procesai. Ką reikia žinoti prieš planuojant pirkimus. Gaminti ar pirkti analizė. Kontraktų tipai – fiksuotos kainos, laikas ir medžiagos, kaštų kompensavimas bei įvairūs tarpiniai variantai. Kontraktų tipai ir su tuo susijusi rizika. Sutarčių planavimas, dokumentai. Nekonkurencinių pirkimų specifika. Pirkimų vykdymas. Pasiūlymų vertinimas. Derybų taktikos. Kas būtina legaliam kontraktui. Kontraktų administravimas. Kontraktų užbaigimas.

Praktinis darbas: Kontrakto tipų pliusai ir minusai
Praktinis darbas: Kokį kontrakto tipą pasirinksite nurodytoje situacijoje
Praktinis darbas: Bonusų skaičiavimas
Praktinis darbas: Kontraktų tipų palyginimas
Praktinis darbas: Temos klausimų nagrinėjimas.

 • PMP Etikos kodeksas

PMP etikos kodeksas. Projekto vadovo profesinės ir socialinės atsakomybės principai.

Praktinis darbas: Kaip pasielgti šioje situacijoje.
Praktinis darbas: Temos klausimų nagrinėjimas.

PMI principai, kuriuos reikia prisiminti prieš laikant egzaminą.

 • Bandomasis testas

Sertifikavimo kriterijai ir pradiniai reikalavimai dalyviams

Projektų valdymo specialistas – asmuo, atitinkantis išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimus, sutinkantis laikytis profesinės etikos kodekso reikalavimų ir išlaikęs egzaminą, kuriuo siekiama objektyviai įvertinti ir patikrinti projektų valdymo žinias. Be to, PMP privalo visuomet stengtis atitikti sertifikavimo reikalavimus (toliau tobulėti profesinėje srityje).

Kandidatas privalo turėti vidurinės mokyklos baigimo brandos atestatą arba atitikmenį. Įrodyti, kad buvo grupės lyderis 7,500 valandų praktiniuose užsiėmimuose, atliko užduotis, susijusias su projektų vadovo pozicija, 60 mėnesių projektų valdymo patirties per pastaruosius aštuonerius metus ir baigė PMI metodais paremtą 35 valandų projektų valdymo srities mokymo kursą. Asmenims, turintiems bakalauro laipsnį, užtenka 4,500 valandų vadovo ir 36 mėnesių patirties projektų valdymo srityje.

Kandidatui taip pat būtina išlaikyti egzaminą, kuriuo siekiama patikrinti jo/jos Projektų valdymo srities žinias.

Kandidatai, kurie neatitinka minimalių PMP® sertifikacijos reikalavimų, gali pateikti paraišką Certified Associate in Project Management, sutrumpintai CAPM® egzaminui.

Egzaminas

 • Egzaminas laikomas Thompson Prometric testavimo centre;
 • PMP egzaminą sudaro 200 klausimų (vertinami tik 175 klausimai, 25 klausimai yra bandomieji);
 • Iš 4 pateiktų atsakymų variantų reikia parinkti vieną teisingą;
 • Egzamino sudarytas psichometriniu pagrindu;
 • Egzaminas išlaikomas atsakius teisingai į 60,6% klausimų;
 • Egzaminas sudarytas remiantis PMBOK standartu (60%) bei papildoma medžiaga (40%)

Egzamino žinių sričių pasiskirstymas

 • Inicijavimas – 22 klausimai (11%)
 • Planavimas – 46 klausimai (23%)
 • Vykdymas – 54 klausimai (27%)
 • Kontrolė ir stebėsena – 42 klausimai (21%)
 • Užbaigimas – 18 klausimų (9%)
 • Profesinė ir socialinė atsakomybė

Kaip užsiregistruoti PMP egzaminui?

Registracija vyksta PMI on-line sistemoje. Prieš pradedant registruotis rekomenduojama susipažinti su “PMP Handbook”.

Daugiau informacijos apie projektų valdymo profesionalų (PMP) programą anglų kalba rasite dokumente “Project Management Professional (PMP)® Credential Handbook”.