Projektų valdymo pagrindai

Šis kursas skirtas būsimiems ar esamiems projektų vadovams, projektų dalyviams, siekiantiems pagilinti teorinį pasirengimą, susisteminti turimas žinias, metodiškai valdyti projektą, lanksčiai organizuoti projekto komandos darbą ir naudoti išteklius, efektyviai bendrauti su projekto dalyviais, numatyti gręsiančius pavojus ir sumažinti jų įtaką. Kurso programoje net aštuonios praktinio darbo sesijos. Kursas apima visas temas, kurios reikalingos norint išlaikyti PMI egzaminą ir gauti Certified Associate in Project Management (CAPM) pažymėjimą.

Kurso nauda

 • Įgysite reikiamų žinių ir įgūdžių, reikalingų sėkmingam  projektų valdymui;
 • Įgytos žinios suteiks galimybę tapti sertifikuotu projektų vadovu.

Pagrindiniai reikalavimai kurso dalyviams: mokėti dirbti MS Office programomis, turėti projektinio darbo patirties.

I diena

 Projektų valdymo pagrindai

Aptariamos pagrindinės sąvokos, naudojamos projektų valdyme. Kas yra projektas, kas yra projektų valdymas, programų bei portfelio valdymas. Projektų valdymo ofisas. Projekto apribojimai. Projekto dalyviai bei jų rolės. Aptariami įmonių organizacinių struktūrų tipai ir kaip tai atsiliepia projektų valdyme. Aptariamas produkto bei projekto gyvavimo ciklas.

Praktinis darbas: Organizacinės struktūros įtaka projekto eigai.

Praktinis darbas: Temos klausimų nagrinėjimas.

Projektų valdymo procesai

Projekto valdymo procesai pagal PMBOK standartą. Projekto valdymo procesų suskirstymas pagal žinių sritis bei procesų grupes. Aptariami pagrindiniai procesai, kuriuos vykdo projekto vadovas projekto eigoje.

Praktinis darbas: Projekto procesų suskirstymas pagal procesų grupes.

Praktinis darbas: Temos klausimų nagrinėjimas.

Integralumo valdymas

Integralumo valdymą sudarantys procesai. Projekto paskyra. Kriterijai, pagal kuriuos organizacijos renkasi, kokį projektą vykdyti. Ekonominiai projekto pasirinkimo modeliai. Projekto valdymo planas, jo dalys ir sukūrimas. Pakeitimų projekte valdymas. Projekto ar jo etapo užbaigimas.

Praktinis darbas: Projekto paskyra.

Praktinis darbas: Projekto naudingumo vertinimas – kokį projektą pasirinksime.

Praktinis darbas: Temos klausimų nagrinėjimas.

Apimties valdymas

Produkto ir projekto apimtis. Projekto reikalavimų surinkimas, būdai. Suinteresuotų asmenų reikalavimų subalansavimas. Prieštaringų reikalavimų valdymas. Darbų išskaidymo schemos. Darbų apimties patikrinimas. Darbų apimties kontrolė.

Praktinis darbas: Suinteresuotų asmenų reikalavimų subalansavimas.

Praktinis darbas: Temos klausimų nagrinėjimas.

Laiko valdymas

Laiko valdymo procesai. Tvarkaraščio valdymo planas. Veiklų identifikavimas. Veiklų eilės tvarkos nustatymas. Veiklų tarpusavio priklausomybių tipai. Veiklų trukmės nustatymas, nustatymo metodai. PERT analizė. Rezervų analizė. Tvarkaraščio sudarymas ir kritinio kelio metodas. Projekto laiko trumpinimas, galimi metodai. Projekto tvarkaraštis, įvairūs jo atvaizdavimo variantai. Tvarkaraščio kontrolė.

Praktinis darbas: Reikiamų resursų nustatymas.

Praktinis darbas: PERT analizė.

Praktinis darbas: Temos klausimų nagrinėjimas.

II diena

Kaštų valdymas

Kaštų valdymo procesai. Kaštų valdymo planas. Kaštų įvertinimas, kaštų tipai. Kokybės kaina. Ką reikia žinoti prieš vertinant kaštus. Kaštų įvertinimo metodai. Kaštų įvertinimo tikslumas. Biudžeto nustatymas ir projekto finansavimo poreikiai. Kaštų kontrolė. Kaštų skaičiavimo formulės, kurias būtina žinoti. Formulių skaičiavimo pavyzdžiai.

Praktinis darbas: Kaštų analizė – statome tvorą.

Praktinis darbas: Temos klausimų nagrinėjimas.

Kokybės valdymas

Kas yra kokybė. Kokybės valdymo apibrėžimas. Kokybės valdymo teorijos. Kokybės valdymo procesai. Blogos kokybės pasekmės, kas už tai atsakingas. Kokybės planavimas. Kokybės kaina. Kokybės užtikrinimas. Kokybės kontrolė. Kokybės kontrolės įrankiai. Priežasčių ir pasekmių, eigos, Pareto, kontrolinė ir kitos diagramos.

Praktinis darbas: Kokybės planavimas, kokybės užtikrinimas ir kokybės kontrolė – terminų suvokimas.

Praktinis darbas: Kokybė realiame pasaulyje.

Praktinis darbas: Temos klausimų nagrinėjimas.

Žmogiškųjų išteklių valdymas

Žmogiškųjų išteklių valdymo procesai. Projekto dalyvių vaidmenys bei atsakomybės. Žmogiškųjų išteklių valdymo plano sudarymas. Personalo valdymo planas. Atsakomybių matrica. Darbuotojų skatinimo bei motyvavimo sistema. Resursų histograma. Projekto komandos subūrimas. Virtualios komandos. Halo efektas. Projekto komandos vystymas. Projekto komandos susidarymo etapai. Komandos valdymas. Projekto vadovo galios. Vadovavimo ir lyderystės stiliai. Konfliktų valdymas projekto metu, konfliktų sprendimo būdai. Maslow, patenkintų lūkesčių, McGregor, McClelland ir kitos motyvacinės teorijos.

Praktinis darbas: Projekto dalyvių vaidmenys bei atsakomybės.

Praktinis darbas: Temos klausimų nagrinėjimas.

Suinteresuotų asmenų valdymas

Suinteresuotų asmenų nustatymas. Suinteresuotų asmenų registras. Suinteresuotų asmenų valdymo strategija. Suinteresuotų asmenų lūkesčių valdymas. Darbų eigos ataskaitos.

Praktinis darbas: Suinteresuotų asmenų projekte nustatymas.

Komunikavimo valdymas

Komunikavimo valdymo procesai. Komunikavimo planavimas. Komunikavimo būdai. Komunikavimo kanalai, efektyvi komunikacija. Komunikavimo technologijos ir metodai. Komunikavimo kanalų kiekis komandoje. Komunikavimo valdymo planas. Informacijos paskirstymas.

Praktinis darbas: Kokia informacija ir dokumentai komunikuojami projekto vykdymo metu.

Praktinis darbas: Kokį komunikavimo būdą pasirinksite esamoje situacijoje.

Praktinis darbas: Temos klausimų nagrinėjimas.

III diena

Rizikos valdymas

Kas yra rizika. Grėsmės ir galimybės. Projekto rizikos valdymo tikslai. Rizikos valdymo procesai. Rizikos valdymo planas ir jo sudedamosios dalys. Rizikų kategorijos ir iš kur rizikos atsiranda. Rizikos identifikavimas. Rizikų registras. Kokybinė ir kiekybinė rizikų analizė. Rizikos tikimybės ir jos įtakos įvertinimas. Rizikos atsako planavimas. Rizikos atsako strategijos. Atsako priemonių planas. Rizikos stebėjimas bei kontrolė. Apibendrinimas – Rizikos valdymo schema.

Praktinis darbas: Rizikų valdymui reikalinga informacija.

Praktinis darbas: Kokią rizikos atsako strategiją pasirinkti.

Praktinis darbas: Tikėtinos piniginės vertės apskaičiavimas.

Praktinis darbas: Sprendimų medžio naudojimas vertinant rizikas.

Praktinis darbas: Temos klausimų nagrinėjimas.

Tiekimų (įsigijimų) valdymas

Įsigijimų procesai. Ką reikia žinoti prieš planuojant pirkimus. Gaminti ar pirkti analizė. Kontraktų tipai – fiksuotos kainos, laikas ir medžiagos, kaštų kompensavimas bei įvairūs tarpiniai variantai. Kontraktų tipai ir su tuo susijusi rizika. Sutarčių planavimas, dokumentai. Nekonkurencinių pirkimų specifika. Pirkimų vykdymas. Pasiūlymų vertinimas. Derybų taktikos. Kas būtina legaliam kontraktui. Kontraktų administravimas. Kontraktų užbaigimas.

Praktinis darbas: Kontrakto tipų pliusai ir minusai

Praktinis darbas: Kokį kontrakto tipą pasirinksite nurodytoje situacijoje

Praktinis darbas: Bonusų skaičiavimas

Praktinis darbas: Kontraktų tipų palyginimas

Praktinis darbas: Temos klausimų nagrinėjimas.

Teorijos ir praktikos santykis

Projektų valdymo mokymų metu derinamos techninės bei teorinės žinios ir reali patirtis iš pasaulinės projektų valdymo praktikos. Efektyviai pateikiami įvairūs projektų valdymo atvejai, teorinės rekomendacijos ir jų praktinis pritaikymas. Mokymo dalyviai įsitikina, kad projektų valdymas nėra sausa teorija, o įdomi ir kūrybinga veikla.

Mokymai teikiami kaip pateikčių, diskusijų, praktinių darbų, užduočių ir atvejų analizės derinys. Žinių įsisavinimo testai, suaugusiųjų mokymosi tyrimai ir reali mokymo praktika patvirtina, kad suaugusiųjų mokymasis yra efektyviausias ir duoda geriausių rezultatų tada, kai žmonės patys aktyviai įsitraukia į mokymo procesą atlikdami realias praktines užduotis, dirbdami grupėse ir individualiai, generuodami idėjas, imituodami, analizuodami ir vertindami įvairias situacijas, diskutuodami, vertindami save ir kitus iš šalies, keisdamiesi vaidmenimis, ir taikydami pažangias informacines technologijas. Dėstytojas į veiklą įtraukia kiekvieną grupės dalyvį, atsižvelgdamas į jam priimtiną mokymosi stilių.

Numatomos šios praktinės užduotys:

 • Pasirinkto projekto organizacinės struktūros sudarymas, rolių, kompetencijų ir atsakomybės ribų priskyrimas (~30 min.);
 • Pasirinkto projekto darbų išskaidymo schemos (WBS) sukūrimas (~30 min.);
 • Pasirinkto projekto tvarkaraščio sudarymas (~30 min.);
 • Kritinio kelio ir projekto trukmės nustatymas (~30 min.);
 • Pasirinkto projekto kaštų analizė (~30 min.);
 • Sprendimų medžio naudojimas vertinant rizikas (~30 min.);
 • Tikėtinos rizikų piniginės vertės apskaičiavimas (~30 min.);
 • Kokią rizikos atsako strategiją pasirinkti (~30 min.);
 • Projekto rizikų analizė bei aptarimas (~30 min.);
 • Kokį komunikavimo būdą pasirinksite esamoje situacijoje (~30 min.);
 • Pasirinkto projekto kokybės planavimas, kokybės užtikrinimas ir kokybės kontrolė – terminų suvokimas (~30 min.);
 • Kontrakto tipų pliusai ir minusai (~30 min.);
 • Kokį kontrakto tipą pasirinksite nurodytoje situacijoje? (~30 min.);
 • Kontraktų tipų palyginimas (~30 min.);

Visuose mūsų siūlomuose mokymuose praktinės aktyvaus mokymo priemonės užima apie 50% mokymosi laiko. Priede Nr.1 pateikiami praktinių užduočių vizualiniai pavyzdžiai.

Mūsų siūlomos mokymo metodikos schemą sudaro šie pagrindiniai struktūriniai elementai:

 • temos aktualumo, svarbos parodymas (mokymo programos dalyviai geriau įsisavina pateikiamą medžiagą matydami temos reikšmingumą ir svarbą savo kasdieninėje veikloje);
 • metodikos ar teorinės medžiagos pateikimas (modeliai pateikiami vaizdžiai, jie susieti su mokymo dalyvių vykdoma veikla);
 • praktika, bandymas pritaikyti, darbinės situacijos modeliavimas (mokymo dalyviams pateikiamos užduotys, kurios yra artimos jų veiklai, užduočių atlikimas yra tiesiogiai susietas su ankščiau pateiktu teoriniu modeliu).