Projekto plano sudarymas, kontrolė ir optimizavimas naudojant Microsoft Project 2016

Kurso tikslas

Suteikti žinių apie MS Project 2016 programinės įrangos pranašumus, išmokyti praktiškai naudotis programa. Kurso metu didelis dėmesys skiriamas projektų veiklai modeliuoti, jų tinklinėms diagramoms ir tvarkaraščiams sudaryti, kritinei užduočių grandinei nustatyti, išteklių užimtumui išlyginti, išlaidoms modeliuoti, projekto darbams kontroliuoti, rengti eigos ataskaitas.

Šis kursas yra skirtas projektų vadovams, projektų komandos nariams, įmonės vadovams, kuriems reikia turėti projektų vadybos pagrindų žinių bei darbo MS Office įgūdžių.

Įgytų žinių nauda

Išmokę dirbti su programine įrangą, galėsite efektyviai:

 • sudaryti pirminį projekto planą (WBS, Gantt‘o diagrama, išskirti kritinį kelią)
 • valdyti projekto resursus
 • valdyti projekto kaštus
 • kontroliuoti projekto planą ir  jį optimizuoti

Kurso temos:

 • Microsoft Project 2016 informacijos kategorijos
 • Microsoft Project 2016 sąsaja
 • Darbo su naujų projektu Microsoft Project 2016 aplinkoje pradžia
 • Darbas su projekto užduotimis
 • Darbas su projekto resursais ir kainomis
 • Resursų užduotims priskyrimas
 • Projekto plano optimizavimas įvertinant resursų užimtumą
 • Projekto plano optimizavimas kaštų lygyje
 • Projekto plano tvirtinimas
 • Projekto plano atnaujinimas ir pokyčių valdymas
 • Darbas su keliais Microsoft Project 2016 failais ir bendra resursų duomenų baze
 • Darbo aplinkos pritaikymas ir efektyvumo gerinimas (Fine Turning)

Pažintis su Microsoft Project 2016 įrankiu

 • Microsoft Project leidimai – Microsoft Project 2003, Microsoft Project 2007, Microsoft Project 2010, Microsoft Project 2013, Microsoft Project 2016
 • Microsoft Project versijos – Standard, Professional, Microsoft Project Server
 • Kokią versiją pasirinkti atsižvelgiant į vykdomo projekto tipą ir organizacijos projektų valdymo brandą?

Microsoft Project 2016 informacijos kategorijos

 • Microsoft Project 2016 informacijos kategorijos – užduotys (Tasks), resursai (Resources), priskyrimai (Assigments)
 • Microsoft Project 2016 įsisavinimo pakopų (Usage Stages) schema.  Dažniausiai pasitaikančios klaidos įsisavinant Microsoft Project 2016

Microsoft Project 2010/2013 sąsajos pristatymas

 • Informacijos kategorijos ir pagrindinai Microsoft Project 2016 vaizdai (Views):
 • Ganto diagrama – pradinis Microsoft Project 2016 vaizdas
  • Ganto diagramos užduočių rodinys
  • Ganto diagramos grafiko rodinys
  • Kiti Ganto diagramos vaizdai, jų paskirtis ir panaudojimo galimybės
  • Kombinuoti Ganto diagramos vaizdai:
  • Ganto diagramos vaizdas ir kontekstinis meniu
 • Resursų lapas (Resource Sheet) ir kontekstinis meniu
 • Užduotims priskirtų resursų (Task Usage) lapas ir kontekstinis meniu
 • Resursų užimtumo (Resource Usage) lapas ir kontekstinis meniu
 • Kiti dažniausiai naudojami Microsoft Project 2016 sąsajos vaizdai:

Darbo su naujų projektu Microsoft Project 2016 aplinkoje pradžia

 • Naujo projekto sukūrimas naudojant tuščio projekto (Blank Project) funkciją
 • Projekto pradžios datos (Project Start Date) nustatymas
 • Microsoft Project 2016 kalendorių tipai. Standartinio projekto kalendoriaus (darbo laiko) keitimas.
 • Darbas su užduotimis
 • Darbas su užduočių trukmėmis
 • Naujos gairės (Milestone) sukūrimas, esamos užduoties gaire pavertimas. Praktinis taikymas.
 • Pasikartojančių užduočių įvedimas
 • Ryšių tarp užduočių nustatymas.
 • Užduočių apribojimų (Constrains) nustatymas
 • Užduočių vykdymo atidėjimas (Task Delay)
 • Užduočių laiko buferiai
 • Projekto užduočių grafiko optimizavimas
 • Kiti naujo Microsoft Project 2010/2013 failo sukūrimo būdai

Darbas su Microsoft Project 2016 projekto resursais ir kainomis

 • Trys Microsoft Project 2016 projekto resursų tipai
 • Naujo Darbo tipo resurso sukūrimas ir įvedimas į resursų lapą (Resource Sheet
  • Pagrindinai darbo tipo resurso parametrai:
  • Sudėtingesni darbo tipo resursų parametrai. Darbo tipo resurso parametrų informacijos lange nustatymas
 • Naujo medžiagų (Material) tipo resurso sukūrimas ir įvedimas į resursų lapą (Resource Sheet)
  • Pagrindinai medžiagų tipo resursų parametrai:
  • Sudėtingesni medžiagų tipo resursų parametrai. Parametrų medžiagų tipo resursų informacijos lange nustatymas
 • Pagrindinai kaštų tipo (Cost) resurso parametrai
  • Kaštų tipo resursų grupės
  • Kada patiriami (Accrue) darbo tipo resurso  kaštai nustatymas

Resursų užduotims priskyrimas

 • Formulė: užduoties trukmė, darbo trukmė ir resurso pasiekiamumas
 • Užduoties tipo (fiksuoto darbo valandų skaičius, fiksuotos užduoties trukmės arba fiksuoto resurso pasiekiamumo) nustatymas
 • Užduočių, kurių trukmė priklauso nuo priskirtų resursų kiekio (Effort Driven) nustatymas
 • Resursų užduotims priskyrimo būdai:
  • Resursų priskyrimas naudojant užduoties formos (Task Form) rodinį
  • Resurso priskyrimas naudojant resurso priskyrimo (Assign Resourse) dialogo langą
  • Resurso priskyrimas naudojant komandos planavimo (Team Planner) vaizdą

Projekto plano optimizavimas įvertinant resursų užimtumą

 • Resursų persidengimo paieška naudojant resursų lapo (Resource Sheet) vaizdą ·
 • Resursų persidengimo paieška naudojant resursų apkrovimo (Resource Usage) vaizdą
 • Rankinis resursų persidengimo panaikinimas:
  • persidengiančių resursų pakeitimas kitais,
  • užduoties trukmės mažinimas priskiriant resursams viršvalandžius,
  • užduočių vėlinimas
 • Automatinis resursų persidengimo (Level) panaikinimas
 • Užduočių prioritetų keitimas
 • Resursų persidengimo panaikinimas naudojant komandos planavimo (Team Planner) vaizdą

Projekto plano optimizavimas kaštų lygyje

 • Projekto kaštų lentelės
 • Projekto planuojami fiksuoti (Fixed Cost) ir kintantys kaštai
 • Projekto kaštų scenarijų analizė (What Analysis )

Projekto plano tvirtinimas

 • Bazinio (Baseline) projekto plano, pradinio projekto grafiko (Interim) ir aktualaus projekto plano samprata ir praktinis taikymas
 • Tarpinės projekto plano kopijos
 • Bazinio (Baseline) projekto plano / tarpinių projekto planų peržiūra Ganto diagramoje
 • Tracking Gantt vaizdas

Projekto plano atnaujinimas ir pokyčių valdymas

 • Projekto plano skirstymas į 3 laiko intervalus: praėjęs periodas, artimiausias periodas, tolimesnis periodas
 • Darbas su praėjusio periodo užduotimis:
  • Pagal planą atliktų užduočių baigtumo būsenos atnaujinimas
  • Ne pagal planą vykstančių užduočių baigtumo būsenos atnaujinimas:
  • Įgytos vertės metodas
  • Neatliktų darbų perplanavimas
  • Darbas su artimiausio periodo užduotimis
  • Bendrinių projekto resursų keitimas patvirtintais resursais
  • Einamo periodo darbų grafiko perplanavimas
  • Pokyčių valdymo proceso vizualizacija Microsoft Project 2016 aplinkoje:
 • Darbas su tolimesnio periodo užduotimis – paruošiamųjų darbų proceso integravimas į Microsoft Project 2016 aplinką
 • Planavimo ir vykdymo procesų integravimas

Darbas su keliais Microsoft Project 2016 failais

 • Subrojekto įterpimas į projekto planą
 • Darbas su bendra resursų duomenų baze

Darbo aplinkos dirbant su projekto grafiku pritaikymas ir efektyvumo gerinimas (Fine Turning)

 • Sąlyginių auto užduočių tekstų formatavimų nustatymas
 • Naujų lentelių, stulpelių kūrimas
 • Infromacijos vizualizacija panaudojant grafinius elementus
 • Formulių panaudojimas
 • Formulių ir grafinių elementų apjungimas kuriant informacijos atvaizdavimo skydelių (Dashboards) sprendimus